© Initiale by Teosi Nederland BV 2019
 Initiale by Teosi Nederland BV  Stephensonweg 2 3225LW Hellevoetsluis The Netherlands  +31 181 324580  info@initiale.nl
Initiale. Zorgeloos licht
Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie…

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken bedrijfsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtgevers. Graag maken wij u er op attent datwij de bedrijfsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiele) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen maken en toe te sturen, te kunnenbepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak dient te voldoen, zaken kunnen te kunnen leveren of werkzaamhedenvoor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspectenvan de overeenkomst. Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw bedrijfsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting enuitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaaldezaak of dienst, dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren. U bent niet verplicht uw bedrijfsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende bedrijfsgegevens verstrekt, dan is het echterwel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Doorgifte aan derden In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst, kan het voorkomen dat wij bedrijfsgegevensmoeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, producten en/of diensten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een externe cloud voor de backup van onze gehele bedrijfsadministratie.Uw bedrijfsgegevens worden om die reden aan onze provider van cloud verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office ende bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden. Bewaarperiode bedrijfsgegevens, indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar dit is geen opdracht geworden, zullen uwbedrijfsgegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen,maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw bedrijfsgegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons (geworden), dan worden uw bedrijfsgegevens bewaart voor vervolg of herhaal opdrachten. Indien u wenst dat deze gegevens gewist worden, dient u dit per e-mail kenbaar te maken. Wij verliezen alle inzicht op producties, kunnen geen herhaalopdrachten maken, zodra wij uw bedrijfsgegevens wissen. Uw rechten, u heeft het recht om ons te vragen om uw eigen bedrijfsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt uons ook verzoeken om aanvulling van uw bedrijfsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om tevragen om uw bedrijfsgegevens te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u per email contact opnemen. Voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruikenvan bedrijfsgegevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen.